ВИНО

ВИНО (АЛКОХИЛНИ ПИЈАЛОЦИ И ДЕСТИЛАТИ)

ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ И БИОХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА

Одредување на редуцирачки шеќери

Одредување на слободен SO2

Одредување на вкупен SO2

Одредување на вкупни киселини во овошје и зеленчук

Испарливи киселини(како оцетна киселина)

Aлкохолна јачина во волуменски проценти со пикнометар

Содржина на пепел

Вкупен сув екстракт

Густина и специфична тежина на 20◦С

Aлкохолна јачина во волуменски проценти со пикнометар

Содржина на пепел

Вкупен сув екстракт