ЗА НАС

Нашата приказна

Фуд Лаб ДОО – Систем за контрола на квалитет на храна и пијалоци со седиште во Скопје е основана во 2018 година.
Лабораторијата е специјализирана за вршење на лабораториски анализи со цел утврдување на безбедноста и квалитетот на храната и истите се излистани на нашта веб страна. Таа работи со одбран тим со високо квалификувани професионалци со богатно работно искуство. Лабораторијата соработува со други акредитирани лаборатории каде се вршат анализи кои ја дополнуваат понудата на Фуд Лаб.

Нашата цел е да обезбедиме најдобар квалитет за да ги задоволиме барањата и потребите на нашите клиенти. Ние се стремиме да го задржиме високиот професионализам, флексибилност, сигурност и компетентна работа во строга согласност со законските и техничките правила и норми. Ние ги цениме нашите клиенти, одржуваме професионално и чесно партнерство со нив, и се стремиме на постигнување на задоволство на нашите клиенти од извршените услуги.
Лабораторијата Фуд Лаб е лоцирана во нова, модерно опремена зграда и врши хемиски, физичко-хемиски, микробиолошки и сензорни анализи на храна и пијалоци.

МИСИЈА

Нашата мисија е да:

-работиме согласно Европските барања и националните барања заради обезбедување на безбедност на храната и здравјето на потрушувачите преку способност за изведување на независни методи на лабораториски испитувања, советувања и обуки;

-исполнувања на барањата на потрошувачите за ексепертиза за проценка, мониторинг на производи и процеси и совети во областа на безбедноста на храната.

Ние работиме за:

videoblocks-team-of-biochemists-analyze-genetically-modified-seeds-on-laboratory-bio-food_htxaeaqwz_thumbnail-full09

Менаџментот ги утврди следните главни цели и нивната ефективна имплементација:

-Етаблирање на пазарот како компанија која нуди нова комплексна услуга со гарантиран квалитет, во согласност со европските законски одредби;

-Целосно задоволување на барањата на клиентите преку високо ниво на професионалност, флексибилност, оперативност и независност.

-Континуирано подобрување на услугите преку високотехнолошка опрема и имплементирање на најновите светски трендови во лабораториската пракса.

-Повратни информации на клиентите и соработка со професионални организации и сите засегнати страни;

-Обезбедување рамнотежа помеѓу цените и услугите.

Телефон

Телефон

02 278 1166

Адреса

Адреса

Борис Трајковски бр.130

Е-пошта

Е-пошта

info@foodlab.com.mk

keep in touch with us