ВОДА

ВОДА

Вода за пиење

Површинска вода

Отпадна вода

ОРГАНОЛЕПТИЧКИ ИСПИТУВАЊА

Оценка на боја

Оценка на вкус

Оценка на мирис

Температура

ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ И БИОХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА

Квалитет на вода. Одредување на матност

Квалитет на вода – Одредување на електролитска спорводливост, Кондуктометриски

Квалитет на вода – Одредување на pH, pH метар

Квалитет на вода. Одредување на перманганатен индекс

Квалитет на вода. Одредување на амониум

Квалитет на вода -- Спектрофотометриска метода

Квалитет на вода – нитрати

Квалитет на вода Одредување на хлориди со титрација со сребрен нитрат и хроматен индикатор

Квалитет на вода Одредување на хемиска потрошувачка на кислород

Квалитет на вода – Одредување на алкалитет – Дел 1: Одредување на вкупен и составен алкалитет

Квалитет на вода – Одредување на содржина на калциум – EDTA титриметриски метод

Одредување на сума од – EDTA титриметриски метод

Нето-маса

Активност

Активна киселост на отпадни води

Содржина на резидуален хлор

Содржина на алуминиум

Содржина на амониум јони, амониум нитрат

Содржина на антимон

Содржина на арсен

Содржина на бариум

Содржина на бор

Содржина на железо

Содржина на жива

Содржина на јод, калиум јодид

Содржина на кадмиум

Содржина на калај

Содржина на калциум

Содржина на магнезиум

Содржина на манган

Содржина на бакар

Содржина на натриум

Содржина на никел

Содржина на нитрити, азот нитрат

Содржина на олово

Содржина на селен

Содржина на сулфати

Содржина на флуориди

Содржина на фосфати (фосфор)

Содржина на хром

Содржина на цијаниди

Содржина на цинк

Електроспроводливост

Содржина на калиум

Тврдина

Оксидација на перманганат

Содржина на растворен кислород

Содржина на суспендирани супстанции

Алкалност-содржина на хидроген карбонат

Бромати

Бромиди

Содржина на нестабилни халогени јаглеводороди

Индекс на јаглеводород за нафтени продукти

Јаглерод диоксид

Глутен

Карбонати

Масти-животински, растителни

Општи екстрахирани супстанции

Озон

Бензен

Содржина на полициклични ароматични јаглеводороди (PAH-бенз о(а)пирен, општо))

Содржина на полициклични ароматични јаглеводороди (PAH-бензо(dhi)перилен, бензо (в) флуорантен, бензо(к)флуорантен, индено (1,2,3-cd) пирен- за секоја супстанција)

Содржина на полихлорирани бифенили (PCB 101, 138, 153, 180, 194, 209, 28, 52)

Хлорбензени-1, 2, 4, 5-тетрахлорбензен

Хлорбензени-1, 2, 4, трихлорбензен

Содржина на органохлорни пестициди

MИКРОБИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

Квалитет на вода Одредување на број на бактерии во вода на 36оС и 22оС со засejување на хранлив агар

Квалитет на вода - Одредување на вкупен број на колиформи и Escherichia coli со метод на мембранска филтрација

Детекција и броење на Pseudomonas aeruginosa - Метод со мембранска филтрација

Детекција и броење на спори од сулфиторедуктивни бактерии (клостридии), Дел 2: Мембранска филтрација

Квалитет на вода - Детекција и броење на интестинални ентерококи, со метод на мембранска филтрација

  • Vibrio (V. parachemolyticus, V. cholere)
  • Campylobacter spp.
  • Clostridia including: sulphite-reducing
  • Coagulase-positive staphylococci
  • Coliforms, incl. faecal coliforms
  • Legionella
  • Lysteria Monocytogenes
  • Pseudomonas aeruginosa
  • Salmonella Spp.
  • Yeast