СЕКТОРИ

УПАТСТВО ЗА ПРИЕМ ПРИМЕРОК ВО ОДДЕЛЕНИЈАТА НА ФУД ЛАБ ЗА ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ

1.

Примероците за лабораториски испитувања може да ги преземе претставник од лабораторијата за испитување Фуд Лаб од местото на клиентот по поднесување на барање за подигнување.

Block title

2.

Барањата за подигнување на примероците се поднесуваат најмалку 24 часа пред доаѓањето на следниов телефонски број: 02 278 1166

Block title

3.

Примероците мора да бидат придружени со еден од следниве документи:

-Документ барање за лаб.испитувања
-Друг документ - придружно писмо, извештај, работен налог, нарачка, барање;

4.

Придружниот документ мора да ги содржи најмалку следниве информации:

-Име на клиентот: име на физичко лице, име на правно лице, даночен број, адреса, име и место на земање примероци;
-Опис на примерокот -име;
-Име на производител, марка, друго обележување;
-Датум на производство, лот број;
-Количина во грами, милилитри;
-Број на поднесени примероци (број на единици по примерок);
-Прецизно наведени параметри што треба да се испитуваат;
-Доколку е потребно, категорично барање да се презентираат резултатите со несигурност;
-Категорично барање за присуство при испитувањето;
-Телефонски број;
-Начин на добивање на резултатите: во просториите на Фуд Лаб, преку курир со исплата во готово при испорака, или со плаќање по електронски пат;
-Име, позиција и потпис на клиентот.

5.

Примероците се доставуваат до вработениот на приемниот пулт во Лабораторијата за испитување на Фуд Лаб, кој ги проверува придружните документи на примерокот.

Block title

6.

Примероците не се прифаќаат без придружен документ или со нецелосни податоци. Усмени или телефонски налози не се прифаќаат.

Block title

7.

Примероците кои почнале да се расипуваат или пак чие пакување е оштетено, не се прифаќаат, освен ако тоа не е посебно наведено во придружниот документ.

Block title

8.

Минималните количини на храна кои треба да се прифатат за испитување се:

-За физичко-хемиски испитувања - 300 грама
-За микробиолошко испитување - за салмонела и листерија - 250 грама, за сите други - вкупно 200 грама;
-за органолептичко испитување - 6 единици за пакување на крајните корисници (ако е можно) или најмалку 600 грама од производот; за
производи каде се бара опис на пакувањето - најмалку една целина, пакување, единица.

9.

Минимална количина на вода што треба да се прифати за испитување е:

-За физичко-хемиско испитување - 1500 милилитри
-За микробиолошко испитување - не помалку од 2000 милилитри;
-За органолептичко испитување - 6 единици за пакување на крајниот корисник (ако е можно) или најмалку 1000 милилитри на производот; за производи каде се бара опис на пакувањето - најмалку една целина, пакување, единица.

10.

Клиентот е одговорен за состојбата на примерокот.

Block title

11.

Да се наведе во барањето доколку се доставуваат контролни примероци

Block title

12.

Примероците се ставаат во чисти контејнери кога се собираат од страна на клиентот; При собирање на примероци за микробиолошко испитување мора да се користат стерилни контејнери и алати.

Block title

13.

Времетрање на лабораториските испитувања:

-од 3 до 5 работни дена за физичко-хемиско испитување;
-од 3 до 7 работни дена за микробиолошко испитување, за конзервирани производи овој период се продолжува за уште 7 дена;
-до 2 работни дена за органолептичко испитување.

1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИМЕРОЦИ

Лабораторијата располага со специјализирани возила опремени со разладен систем кој обезбедува оптимални температурни и хигиенски услови за време на транспортот на примерокот, за да биде запазен интегритетот на примерокот до моментот на спроведување на испитувањето.
Нашиот обучен тим за посети на клиенти и земање на примероци работи со организиран неделен распоред, опфаќајќи ги сите региони во земјата, благодарение на што можеме да го посетиме клиентот во време кое му одговара и да извршиме земање на примероци, согласно со важечките македонски и меѓународни стандарди или да извршиме само транспорт на земените примероци.

2.МИКРОБИОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

Лабораторијата ги опфаќа следните простории: подготовка на примерок; подготовка на хранливи подлоги и инкубација; засејување; стерилизација и миење. Микробиолошката лабораторија врши испитување на микроорганизми за контрола на безбедност на храна и вода, хигиенска контрола со брисеви.

3.ФИЗИЧКО-ХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА

Лабораторијата се состои од четири простории и магацин за реагенси и стакларија. Во неа се вршат испитувања за одредување на составот на производите (масти, протеини, јагленохидрати и сл.) и истите се изведуваат со користење на стандардизирани аналитички методи.