РИБА

РИБА И ПРОИЗВОДИ ОД РИБА

ОРГАНОЛЕПТИЧКИ ИСПИТУВАЊА

Изглед, конзистенција, боја, мирис, вкус, ткивен сок, температура, свежина, содржина на додатоци, нечистотии

Видливи паразити

ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ И БИОХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА

Енергетска вредност

Нето-маса

Активна киселост (pH)

Содржина на вода / сува материја – Гравиметриски

Содржина на масти

Содржина на јаглени хидрати

Содржина на протеини

Содржина на сурова целулоза (влакна)

Содржина на пепел

Содржина на готварска сол (натриум хлорид)

Амонјак по Eber

Сулфур

Содржина на хистамин

Содржина на испарлив основен азот

Содржина на глазура

Квантитативен сооднос на состојките

Нето-маса

Содржина на вит.Ц (аскорбинска киселина)

Содржина на резидулен натриум хидроксид

Содржина на резидуален хлор

Докажување на епихидрин алдехид по Chrys

Одредување на пероксиден број

Содржина на бензоева киселина (бензоат)

Содржина на сорбинска киселина (сорбат)

Содржина на алуминиум

Содржина на антимон

Содржина на арсен

The contents of the iron

Содржина на жива

Содржина на јод

Содржина на кадмиум

Содржина на калај

Содржина на калиум

Содржина на калциум

Содржина на магнезиум

Содржина на манган

Содржина на бакар

Содржина на молибден

Содржина на натриум

Содржина на никел

Содржина на нитрати

Содржина на нитрити

Содржина на олово

Содржина на селен

Содржина на фосфати

Содржина на хром

Содржина на цинк

Содржина на органохлорен и органо-фосфорен азот и пестициди кои содржат сулфур

Содржина на бои: жолта, црвена и сина

Содржина на вит А (ретинол)

Содржина на вит.А (бета-каротен

Содржина на вит.Б1 (тиамин)

Содржина на вит.Б2 (рибофлавин)

Содржина на вит.Б3 (ниацин)

Содржина на вит.Б5 (пантотенска киселина)

Содржина на вит.Б6 (пиридоксин)

Содржина на вит.Б7 (биотин/вит.Н)

Содржина на вит.Б9 (фолна киселина)

Содржина на вит.Ц (аскорбинска киселина)

Содржина на вит.Д (Д2 ергокалциферол)

Содржина на вит.Д (Д3 холекалциферол)

Содржина на вит. (токоферол)

Содржина на вит.К (фитоменадион)

Содржина на заситени масни киселини

Содржина на незаситени масни киселини

Содржина на транс изомери на масни киселини

MИКРОБИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

Хоризонтален метод за детекција и броење на Listeria monocytogenes

Содржина на остатоци на фармаколошки супстанции: сулфонамиди; Третрациклини; Хинолони; Макролиди; Линкозамиди; Амфифеноли; Аминогликозиди; Бета-лактами; Полипептидни антибиотици

Хоризонтален метод за за детекција на Salmonella spp.

Хоризонтален метод за броење на коагулаза позитивни стафилококи (Staphylococcus aureus и други видови)

Хоризонтален метод за броење на микроорганизми

Хоризонтален метод за броење на Clostridium perfringens - Техника на броење колонии

Вкупен број на микроорганизми, вклучително мезофилно аеробни и факултативно анаеробни

Антибиотици и сулфонамиди

  • Bacilus spp., Bacilus cereus
  • Bronhotrix Thermosphere
  • Vibrio (diferent from V. parahaemoyiticus, V. cholere, V. alginolitycus)

Активност на вода

Квасци

E.coli

E.coli 0157

Enterobacteriaceae, incl. Proteus, Klebsielа, Cytobacter

Enterococcus spp.

Enterococcus faecalis

Yersinia Enterocoliticа

Campylobacter spp.

Clostridium perfringens

Clostridium

Coagulase-positive staphylococci

Coliforms

Leukoston

Lysteria monocytogenes

Mesophilic lactic acid bacteria

Molded

Pseudomonas aeruginosа

Psychotropic micro-organisms

Salmonella spp.

Streptococci

Shigella spp.

Shiga-toxin forming E. coli-O157, O111, O26, O103 and O145

ДНК ТЕСТОВИ

Детекција на алергени

Детекција на генетски модифицирани организми-355

Детекција на генетски модифицирани организми- FMV

Детекција на генетски модифицирани организми - NOS