МЛЕКО

МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

ОРГАНОЛЕПТИЧКИ ИСПИТУВАЊА

Мирис, боја, вкус, форма, конзистенција, вид на коагулум, температура, изглед на пресек, саламура

ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ И БИОХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА

Одредување на точка на смрзнување термистор криоскоп метод

Детекција и конфирмација на инхибиторни супстанции

Определување на киселост, титриметриски метод

Вкупни суви материи во млеко (сушење на 102оC)

Одредување на содржина на масти (Рутински метод) (Герберов метод)

Одредување содржина на азот: Kjeldahl метод и одредување на содржина на сирови протеини

Квантитативно одредување на бактериолошкиот квалитет

Одредување на содржината на масти, протеини и лактоза во млеко

Енумерација на соматски клетки

Енергетска вредност

Нето-маса

Течни, цврсти и стопени масти

активна киселост (pH)

Титравилна (вкупна) киселост по Kethofer и Törner

Содржина на вода/сува материја – гравиметриски

Содржина на шеќер (лактоза)

Содржина на јаглени хидрати

Содржина на сурова целулоза (влакна)

Содржина на пепел

Содржина на готварска сол (натриум хлорид)

Содржина на резидуален натриум хидроксид

Содржина на резидуален хлор

Докажување на епихидрин алдехид по Chrys

Содржина на афлатоксин М1

Густина

Содржина на туѓи примеси – формалдехид

Содржина на туѓи примеси – водород пероксид

Содржина на туѓи примеси – калиум бихромат

Содржина на туѓи примеси – скроб

Содржина на туѓи примеси – натриум бикарбонат

Докажување на пастеризација (активност на фосфатаза)

Содржина на уреа

Содржина на сурова материја без маснотии

Сув остаток без масти

Степен на зрелост (растворливи: вкупни протеини)

Содржина на казеин

Присуство на растителни масти во млечна маст со реакција по Belie

Присуството на скроб - квалитативна анализа

Одредување на пероксиден број

Содржина на бензоева киселина (бензоат)

Содржина на сорбинска киселина (сорбат)

Содржина на алуминиум

Содржина на антимон

Содржина на арсен

The contents of the iron

Содржина на жива

Содржина на јод

Содржина на кадмиум

Содржина на калај

Содржина на калиум

Содржина на калциум

Содржина на магнезиум

Содржина на бакар

Содржина на молибден

Содржина на натриум

Содржина на никел

Содржина на нитрати

Содржина на нитрити

Содржина на олово

Содржина на селен

Содржина на фосфати

Содржина на хром

Содржина на цинк

Содржина на заситени масни киселини

Содржина на незаситени масни киселини

Содржина на транс изомери на масни киселини

Содржина на органо-хлорен и органо-фосфорен азот и пестициди кои содржат сулфур

Содржина на вит А (ретинол)

Содржина на вит.А (бета-каротен)

Содржина на вит.Б1 (тиамин)

Содржина на вит.Б2 (рибофлавин)

Содржина на вит.Б3 (ниацин)

Содржина на вит.Б5 (пантотенска киселина)

Содржина на вит.Б6 (пиридоксин)

Содржина на вит.Н (биотин)

Содржина на вит.Б9 (фолна киселина)

Содржина на вит.Ц (аскорбинска киселина)

Содржина на вит.Д (Д2 ергокалциферол)

Содржина на вит.Д (Д3 холекалциферол)

Содржина на вит. (токоферол)

Содржина на вит.К (фитоменадион)

Содржина на остатоци на фармаколошки супстанции: сулфонамиди; Третрациклини; Хинолони; Макролиди; Линкозамиди; Амфифеноли; Аминогликозиди; Бета-лактами; Полипептидни антибиотици

Содржина на засладувачи

Ацесулфам

Сахарин

Аспартам

Цикламат

Сукралоза

Неохесперидин

Содржина на бои: жолта, црвена и сина

MИКРОБИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

Хоризонтален метод за броење на Clostridium perfringens - Техника на броење колонии

Хоризонтален метод за детекција на патогена Yersinia enterocolitica

Вкупен број на микроорганизми, вклучително мезофилни аеробни и факултативни анаеробни Супресори

Активност на вода

Квасци

Escherichia spp.

Enterobacteriaceae, incl. Protus, Clesbisella, Citrobacteria

Enterococcus faecalis

Campylobacter spp.

Clostridium sulphite-reducing

Coagulase-positive staphylococci

Coliforms

Lactobacillus spp.

Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus delbrugens subsp.

Leukoston

Listeria monocytogenes

Mesophilic lactic acid bacteria

Molded

Psychotropic micro-organisms

Salmonella Spp.

Streptococcus, Streptococcus thermophilus

Shigella spp.

Micro-organisms of contamination

ДНК ТЕСТОВИ

Детекција на туѓа ДНК

  • Determination of Staphylococcal enterotoxin
  • Shiga-toxin forming E. coli-O157, O111, O26, O103 and O145

Детекција на алергени

Детекција на генетски модифицирани организми-355

Детекција на генетски модифицирани организми- FMV

Детекција на генетски модифицирани организми - NOS