МЕСО

МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВОДИ

ОРГАНОЛЕПТИЧКИ ИСПИТУВАЊА

Изглед, облик, димензии, надворешна површина, површина на сечење, структура, боја, конзистентност, температура, мирис, вкус, мускулатура

Проба на варење

Видлива мувла

ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ И БИОХЕМИСКИ ИСПИТУВАЊА

Одредување на содржината на влага (референтен метод)

Одредување на pH референтен метод

Одредување на вкупна содржина на масти

Одредување на содржина на азот (Kjeldahl метод)

Содржина на вкупен пепел

Одредување на содржина на нитрати и / или нитрити - Дел 3: Спектрометриско одредување на содржината на нитрати и нитрити во производите од месо по ензимско намалување на нитратот во нитрит

Одредување на вкупна содржина на фосфор – Спектрометриски метод

Одредување на вкупна содржина на нитрити

Енергетска вредност

Нето-маса

Активна киселост (pH)

Титрациска киселост

Содржина на вода / сува материја – Гравиметриски

Содржина на јаглени хидрати

Содржина на протеини

Присуството на скроб - квалитативна реакција

Содржина на шеќер-Гликоза

Содржина на шеќер-Фруктоза

Содржина на сурова целулоза (влакна)

Содржина на пепел

Содржина на готварска сол (натриум хлорид)

Содржина на резидуален натриум хидроксид

Содржина на резидуален хлор

Амонјак по Nesler

Амонјак по Eber

Сулфур

Бакар сулфат во бујон

Пероксидаза

Вкупна содржна на вода во живинско месо

Содржина на соин протеин

Содржина на протеини на сврзното ткиво (хидроксипролин)

Содржина на колаген

Одредување на епихидрин по Chrys

Одредување на пероксиден број

Determination of the Acid number

Одредување на јоден број

Содржина на бензоева киселина (бензоат)

Содржина на сорбинска киселина (сорбат)

Содржина на алуминиум

Содржина на антимон

Содржина на арсен

Содржина на железо

Содржина на жива

Содржина на јод

Содржина на кадмиум

Содржина на калај

Содржина на калиум

Potassium Content

Содржина на калциум

Содржина на магнезиум

Содржина на манган

Содржина на бакар

Содржина на молибден

Содржина на натриум

Содржина на никел

Содржина на нитрати

Содржина на нитрити

Содржина на олово

Содржина на селен

Содржина на фосфати

Содржина на хром

Содржина на цинк

Содржина на органохлорен и органо-фосфорен азот и пестициди кои содржат сулфур

Содржина на бои: жолта, црвена и сина

Содржина на вит А (ретинол)

Содржина на вит.А (бета-каротен

Содржина на вит.Б1 (тиамин)

Содржина на вит.Б2 (рибофлавин)

Содржина на вит.Б3 (ниацин)

Содржина на вит.Б5 (пантотенска киселина)

Содржина на вит.Б6 (пиридоксин)

Содржина на вит.Б7 (биотин/вит. H)

Содржина на вит.Б9 (фолна киселина)

Содржина на вит.Ц (аскорбинска киселина)

Содржина на вит.Д (Д2 ергокалциферол)

Содржина на вит.Д (Д3 холекалциферол)

Содржина на вит. Е(токоферол)

Содржина на вит.К (фитоменадион)

Содржина на заситени масни киселини

Содржина на незаситени масни киселини

Содржина на транс изомери на масни киселини

Содржина на остатоци на фармаколошки супстанции: сулфонамиди; Третрациклини; Хинолони; Макролиди; Линкозамиди; Амфифеноли; Аминогликозиди; Бета-лактами; Полипептидни антибиотици

Содржина на полициклични ароматични јагленоводороди (PAH-бензо(а)пирен,

ПАРАЗИТОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

Нематоди од родот Трихинела

Нематоди од родот Трихинела збирна проба (>100 бр.)

MИКРОБИОЛОШКИ ИСПИТУВАЊА

Хоризонтален метод за детекција и броење на Listeria monocytogenes

Хоризонтален метод за детекција на Salmonella spp.

Хоризонтален метод за броење на β-glucuronidase позитивни Escherichia coli Техника на броење колонии на 44°C со употреба 5- bromo-4-chloro- 3- indolyl β - D-glucuronide

Хоризонтален метод за детекција на E. coli O 157:H

Микробиологија на храна и храна за животни – Хоризонтален метод за броење на коагулаза позитивни стафилококи (Staphylococcus aureus и други видови)

Микробиологија на храна и храна за животни Хоризонтален метод за броење на микроорганизми

Хоризонтални методи за детекција и броење на Enterobacteriaceae

Микробиологија - Општи упатства за броење на колиформи - техника на броење колонии

Микробиологија на храна и храна за животни Хоризонтален метод за детекција и броење на Campylobacter spp.

Микробиологија за храна и храна за животни - Хоризонтален метод за определување на мал број на претпоставена Bacillus cereus - Техника за најверојатен број и метод на детекција

Микробиологија на храна и храна за животни- Хоризонтален метод за броење на Clostridium perfringens - Техника на броење колонии

Хоризонтална метода за детекција на патогена Yersinia enterocolitica

Вкупен број на микроорганизми, вклучувајќи мезофилни аеробни и факултативно анаеробни

Антибиотици и сулфонамиди

  • Bacilus spp., Bacilus cereus
  • Bronhotrix Thermosphere
  • Vibrio (diferent from V. parahaemoyiticus, V.cholere)

Активност на вода

Квасци

Enterobacteriaceae, incl. Proteus, Klebsiel, Cytobacter

Enterococcus spp.

Enterococcus faecalis

Yersinia еnterocolitica

Campylobacter spp.

Clostridium perfringens

Clostridium

Coagulase-positive staphylococci

Leukoston

Lysteria monocytogenes

Molded

Pseudomonas aeruginosa

Psychotropic micro-organisms

Salmonella spp.

Streptococci

Shigella spp.

ДНК ТЕСТОВИ

Детекција на туѓа ДНК

  • Shiga-toxin forming E. coli-O157, O111, O26, O103 and O145
  • Determination of Staphylococcal enterotoxin

Детекција на алергени

Детекција на генетски модифицирани организми-355

Детекција на генетски модифицирани организми- FMV

Детекција на генетски модифицирани организми - NOS