ДОКУМЕНТИ

Сертификат

за акредитација

Овластувања

на лабораторија за вршење на анализа и суперанализа

• Брашно

• Сурово млеко

• Јајца и месо од живина

Овластување

за спроведување обуки за безбедност на храна

Барање

за лабораториско испитување

Процедура

известување за резултати